Disclaimer

Všeobecné

Táto webová stránka je majetkom spoločnosti Domacos bv, so sídlom na adrese 2200 Herentals, Lichtaartseweg, 10 a s identifikačným číslom spoločnosti 0812.178.525 (ďalej len: „Thermalux“).

Podmienky

Akékoľvek použitie webovej stránky podlieha týmto podmienkam používania. Používanie tejto webovej stránky znamená plné, bezpodmienečné a neodvolateľné prijatie používateľom podmienok uvedených v týchto podmienkach pre používanie webovej stránky a produktov a služieb, ktoré na nej sú ponúkané. Thermalux si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné podmienky používania.

Používateľ môže používať našu webovú stránku bez poskytnutia osobných údajov. Avšak určité funkcie alebo časti webovej stránky môžu byť plne prístupné len v prípade, že sa rozhodnete zdieľať určité osobné údaje (napríklad súbory cookie).

Ak sú poskytné osobné údaje, používateľ zaručuje ich presnosť a úplnosť. Poskytnutie nesprávnych údajov alebo údajov patriacich tretím stranám môže viesť k odopretiu prístupu používateľovi na našu webovú stránku, dočasne alebo trvalo, celkovo alebo čiastočne.

Zodpovednosť

Snažíme sa poskytnúť našej webovej stránke najpresnejšie informácie a spravodlivé pokrytie, ale nemôžeme nikdy garantovať presnosť, úplnosť alebo vhodnosť pokrytia alebo informácií pre akékoľvek použitie. Preto za to nemôžeme byť nijako zodpovední.

Nemôžeme byť zodpovední za žiadne rozhodnutie alebo opatrenie prijaté používateľom na základe informácií alebo údajov poskytnutých o používateľoch alebo tretích stranách, ani nenesieme zodpovednosť za chyby alebo omyly.

Nemôžeme byť zodpovední za priamu, nepriamu alebo akúkoľvek škodu spôsobenú nepresnosťou, neúplnosťou, zabudnutím informácií alebo komunikácií, ani nemôžeme byť zodpovední za stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vyplývajúcu zo zastavenia, prerušenia, poruchy (technickej), omeškania, ťažkého prístupu a / alebo zastavenia prístupnosti k celej alebo časti webovej stránky alebo na vírusy alebo iné škodlivé prvky prítomné na webovej stránke.

Ak používateľ zistí prítomnosť, chybu, vírus alebo iné škodlivé prvky na webovej stránke, žiada sa, aby o tom informoval spoločnosť Thermalux na nasledujúcu adresu: info@thermalux.be, aby mohli byť prijaté potrebné opatrenia. V každom prípade Thermalux odporúča používateľovi inštalovať na svoj počítač firewally, antivírusy a iný potrebný bezpečnostný softvér na zabránenie škodám.

Thermalux si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť alebo zastaviť celú alebo časť webovej stránky.

Menu