Ochrana osobných údajov

Zaväzujeme sa k ochrane vašich osobných údajov a vážime si súkromie používateľov našej webovej stránky a našich zákazníkov. To znamená, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše súkromie čo najviac a aby sme vám mohli zabezpečiť vaše údaje s pokojným svedomím, bez toho, aby boli zneužité.

 

Počas návštevy našej webovej stránky môžete s nami zdieľať osobné informácie, ktoré nám umožňujú identifikovať vás ako jednotlivca (napríklad vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa vášho bydliska, vaše stacionárne alebo mobilné telefónne číslo atď.). Ide o osobné údaje, ktoré sú diskutované nižšie. Používaním našej webovej stránky www.thermalux.be, našich ďalších webových stránok a služieb, bezpodmienečne akceptujete túto zásadu ochrany osobných údajov, ako aj všeobecné podmienky používania.

Čo možno chápať ako „spracovanie údajov“ a kto je za to zodpovedný?

Myšlienka sa týka akejkoľvek manipulácie s osobnými údajmi. Tento termín zahŕňa akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa týkajú osobných údajov alebo súboru osobných údajov, či už sú vykonávané alebo nie sú vykonávané automatizovane, ako je zbieranie, záznam, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, používanie, odhalovanie prostredníctvom prenosu, šírenie alebo inak dostupné, zarovnanie alebo kombinácia, blokovanie, vymazanie alebo zničenie údajov. My, Thermalux, sme zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov.

Prečo sa spracovávajú vaše osobné údaje?

Spracovanie vašich osobných údajov je predovšetkým nevyhnutné na to, aby sme s vami mohli mať kontakt, napríklad keď používate kontaktný formulár na našej webovej stránke alebo nás kontaktujete priamo. Okrem toho sú vaše osobné údaje potrebné na vykonanie dohody, ktorá môže vzniknúť medzi spoločnosťou Thermalux a vami. Nakoniec spracovávame vaše osobné údaje na priamu marketingovú komunikáciu.

Konkrétne používame vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • na zriadenie, udržiavanie a/alebo plnenie zmluvného vzťahu s vami;
 • analyzovať, upravovať a, pokiaľ je to potrebné, zlepšovať obsah webovej stránky;
 • detegovať alebo predchádzať podvodom a/alebo iným nelegálnym aktivitám;
 • uľahčiť návštevu a používanie webovej stránky, ako aj vášho používateľského zážitku;
 • odpovedať na požiadavky, napríklad registráciu na podujatie, stretnutia, žiadosť o viac informácií o produkte, atď.;
 • informovať vás o vývoji webovej stránky a jej funkciách;
 • na účely priameho marketingu;
 • na všetky iné účely, na ktoré ste výslovne súhlasili.

Čo sa deje s mojimi osobnými údajmi pri návšteve vašej webovej stránky?

1. Informácie, ktoré nám poskytnete sami:

Použitie kontaktného formulára

Ak chcete použiť kontaktný formulár, žiadame vás o poskytnutie osobných údajov. V tom čase nám poskytnete osobné údaje. Tieto údaje sa používajú na splnenie našich možných zmluvných povinností voči vám a na poskytnutie služieb pre vás a na účely priameho marketingu.

Tieto údaje sú uložené na bezpečných serveroch Thermalux alebo jeho spracovateľov (napríklad hostingovej spoločnosti), ktoré sú tiež prísne viazané k ochrane dôvernosti týkajúcej sa vašich osobných údajov.

Komunikácia

Ak nám pošlete e-mail alebo iné správy (napríklad prostredníctvom online kontaktného formulára), môžeme tieto správy uložiť. V závislosti od situácie vás môžeme požiadať o osobné informácie, ktoré sú relevantné a nevyhnutné pre danú situáciu. Tieto údaje sú uložené na bezpečných serveroch Thermalux alebo jeho spracovateľov.

 1. Údaje získané na základe vášho používania webovej stránky

Zbierame informácie o spôsobe, akým využívate naše služby a webovú stránku, ako aj informácie o vašom počítači alebo iných typoch zariadení, ktoré používate na prístup k našim službám. Týmto spôsobom sme schopní ešte lepšie prispôsobiť naše služby vašim potrebám a záujmom. Používame aj súbory cookie na získavanie údajov o používaní služieb (viac informácií nižšie).

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?

Spoločnosť Thermalux uchová osobné údaje, ktoré spracúva, maximálne do doby nevyhnutnej na splnenie účelov uvedených v tejto zásade ochrany osobných údajov, pre ktoré boli osobné údaje získané.

Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené a chránené?

Snažíme sa o najlepšiu možnú ochranu vašich osobných údajov. Zamestnanci spoločnosti Thermalux, ako aj tí spracovateľov alebo akákoľvek iná tretia strana, ktorá je prísne viazaná k dôvernosti vo vzťahu k vašim osobným údajom, sú vyškolení na správne zaobchádzanie s osobnými údajmi.

Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti prispôsobenej možným rizikám, pričom sa zohľadňuje napríklad stav techniky, náklady na implementáciu, povahu, rozsah a kontext, účely spracovania a riziká pre vaše práva a slobody. Hoci sa snažíme o najvyššiu možnú bezpečnosť, nemožno úplne vylúčiť porušenie bezpečnosti, napríklad v dôsledku útoku hackerov.

V prípade porušenia bezpečnosti, ktoré by mohlo predstavovať riziko pre vaše práva a slobody, sme povinní nahlásiť toto porušenie bezpečnosti, podrobnosti a možné riziká Úradu na ochranu údajov bez neopodstatneného odkladu a v každom prípade do 72 hodín od toho, ako sme sa o ňom dozvedeli.

Ak by porušenie bezpečnosti mohlo potenciálne predstavovať významné riziko pre vaše práva a slobody, sme tiež povinní vás o tom informovať čo najskôr, pokiaľ (1) sme prijali vhodné technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia sa uplatnili na osobné údaje postihnuté porušením, najmä opatrenia, ktoré urobia osobné údaje nesúvisiace pre neoprávnené osoby, ako je šifrovanie, (2) sme následne prijali opatrenia na zabezpečenie, že vysoké riziko pre vaše práva a slobody je pravdepodobné, že sa nezopakuje, a (3) keď by komunikácia vyžadovala neprimerané úsilie. V tomto prípade sa namiesto toho vydá verejné oznámenie alebo podobné opatrenie, ktoré informuje subjekty údajov rovnako efektívnym spôsobom.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

Vaše osobné údaje sú a zostávajú vašimi osobnými údajmi. Zachovávate plnú kontrolu. Preto voči vám uplatňujeme optimálnu transparentnosť, spravodlivosť a zákonnosť voči jeho používaniu, pričom si udržiavate kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a tým, čo s nimi sa deje. Nižšie nájdete svoje právne práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

1.Právo na zobrazenie vašich údajov

Máte právo nás kedykoľvek opýtať sa, aké údaje o vás máme a/alebo v akej miere sa spracúvajú. Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, máte tiež právo preskúmať tieto osobné údaje, prečo sa spracúvajú, komu sa poskytujú osobné údaje a trvanie spracúvania vašich osobných údajov.

Máte tiež právo na poskytnutie bezplatnej kópie spracúvaných osobných údajov. Ak požadujete ďalšie kópie, môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak podáte elektronickú žiadosť o kópiu, táto kópia vám bude poskytnutá vo forme bežnej elektronickej formy, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Upozorňujeme, že môžeme požiadať o preukázanie totožnosti na overenie, že osobné údaje, ktoré žiadate preskúmať alebo skopírovať, patria vám.

 1. Právo na opravu vašich údajov

Môžete nás kedykoľvek požiadať o opravu vašich nesprávnych osobných údajov alebo, ak sú neúplné, o ich doplnenie. Každý spracovateľ, ktorý obdržal a/alebo spracoval osobné údaje, bude o vašom požiadavku na opravu okamžite informovaný, pokiaľ to nebude možné alebo bude vyžadovať neprimerané úsilie. Opäť vás upozorňujeme, že môžeme požiadať o preukázanie totožnosti na overenie, že osobné údaje, ktoré žiadate o opravu, patria vám.

 1. Právo na vymazanie vašich údajov

Máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje. Môžeme vás požiadať o preukázanie totožnosti na overenie, že osobné údaje, ktoré žiadate o vymazanie, patria vám

Sme povinní vymazať vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu (1) vtedy, keď osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracované, (2) keď odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a neexistuje iný právny základ na spracúvanie (napríklad potreba spracúvať vaše osobné údaje na plnenie zmluvy medzi vami a Thermalux), (3) keď nám nesúhlasíte so spracúvaním a neexistujú iné prevládajúce legitímne dôvody na spracúvanie, (4) keď osobné údaje boli spracované nezákonne, (5) keď je povinnosť vymazať osobné údaje podľa právnej povinnosti, ktorej sme podriadení.

Ak boli vaše osobné údaje poskytnuté spracovateľovi tretích strán a sme povinní ich vymazať, urobíme primerané kroky, vrátane technických opatrení, s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby sme informovali každého správcu údajov spracúvajúceho osobné údaje, že ste požiadali o vymazanie akéhokoľvek odkazu na vaše osobné údaje, kópie alebo ich reprodukciu.

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na rozsah, v ktorom je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné (1) na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, (2) na dodržiavanie právnej povinnosti spracovateľa, (3) na účely archivácie v verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum alebo štatistiky a (4) na stanovenie, uplatňovanie alebo odôvodnenie právneho nároku.

 1. Právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich údajov

Máte tiež právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak nastane jedna z nasledujúcich štyroch situácií:

Spochybňujete presnosť osobných údajov: V tom prípade môže byť spracúvanie vašich údajov obmedzené počas doby, ktorú potrebujeme na overenie presnosti;

Požadujete obmedzenie používania vašich osobných údajov namiesto vymazania, keď spracúvanie bolo nezákonné;

Naše potreby vašich údajov sa skončili, ale vy ich stále potrebujete na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajobu svojich práv v súdnom konaní;

Ak ste nám nesúhlasili so spracúvaním vašich osobných údajov, spracúvanie môže byť obmedzené do doby, kým nie je zodpovedaná otázka, či naše legitímne dôvody prevyšujú vaše.

Každý spracovateľ, ktorý obdržal a/alebo spracoval osobné údaje, bude o vašej požiadavke na obmedzenie spracúvania okamžite informovaný, pokiaľ to nebude možné alebo bude vyžadovať neprimerané úsilie.

 1. Právo na vrátenie vašich osobných údajov a právo na ich prenos k inému správcovi

Ak spracúvanie vašich osobných údajov spočíva na súhlase alebo na dohode, máte právo požiadať o vrátenie údajov, ktoré nám dáte, alebo nás, do technických možností, požiadať, aby sme preniesli vaše osobné údaje inému správcovi, aby ste mohli jednoducho prejsť k inému poskytovateľovi služieb.

 

 1. Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov

Ak spracúvanie spočíva na vašom súhlase alebo na dohode, môžete kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas alebo ukončiť dohodu.

Ak spracúvanie vašich osobných údajov spočíva na všeobecnom záujme alebo na oprávnenom záujme osoby spracovávajúcej vaše údaje, môžete sa proti tomu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Potom s procesom prestaneme, pokiaľ neukážeme, že existujú prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo pre stanovenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Vždy máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov pre priamu marketingovú kampaň, bezplatne a bez udania dôvodov. Spracúvanie vašich osobných údajov pre priamy marketing bude okamžite zastavené po vašej žiadosti.

 1. Reklamácie

Ak máte pocit, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy o ochrane súkromia, máte právo, bez toho, aby to ovplyvnilo iné možnosti právneho alebo správneho odvolania, podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov.

Máte tiež právo podať žalobu pred belgickým súdom proti Úradu na ochranu osobných údajov, ak vašu sťažnosť nevyriešil, ak ste nedostali informácie o priebehu alebo výsledku vašej sťažnosti do troch mesiacov alebo ak sa cítite dotknutý právne záväzným rozhodnutím Úradu na ochranu osobných údajov.

Bez toho, aby sa dotkli vášho práva podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, máte tiež právo podať právny návrh a ak môžete to účinne a podrobne dokázať, na odškodnenie od správcu, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva podľa platných právnych predpisov o ochrane súkromia.

Používanie "cookies"

Počas vášho návštevy na stránke môžu byť uložené „cookies“ na pevný disk vášho počítača. Cookie je textový súbor obsahujúci časti technických informácií (internetové nastavenia), ktorý je umiestnený serverom webovej stránky v prehliadači vášho počítača alebo na vašom mobilnom zariadení, keď si webovú stránku prezriete.

Pri návšteve našej webovej stránky môže byť použitých niekoľko typov cookies. „Funkčné cookies“ sú cookies, ktoré sú nevyhnutné pre uľahčenie fungovania webovej stránky a zabezpečenie personalizovanej skúsenosti (napríklad prípadné nastavenie jazyka).

„Analytické cookies“ zabezpečujú, že môžeme vytvoriť štatistiky webovej stránky. Pomocou Google Analytics, webovej analytické služby od spoločnosti Google Inc., sa takéto analytické cookies umiestňujú na váš počítač s cieľom analyzovať, ako návštevníci používajú webovú stránku (ktoré stránky sú najobľúbenejšie, s akými problémami sa návštevníci stretávajú na určitých stránkach, atď.). Údaje získané v rámci služby Google Analytics sú ukladané na serveroch spoločnosti Google Inc. v Spojených štátoch amerických. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmto spracovaním informácií spoločnosťou Google spôsobom a na účely, ktoré sú vyššie opísané.

„Výkonnostné cookies“ môžu byť použité na meranie počtu návštevníkov konkrétnej webovej stránky alebo na vytvorenie zoznamu obľúbených webových stránok. Môžeme tiež zistiť, ako ste sa dostali na našu webovú stránku. Na základe týchto informácií zabezpečujeme, že naša webová stránka môže byť vylepšená a optimalizujeme používateľskú skúsenosť.

Informácie generované cookies o vašom používaní webovej stránky môžu byť prenesené na vlastné bezpečné servery spoločnosti Thermalux alebo na spracovateľa údajov, ktorý je taktiež úzko viazaný k dôvernosti voči vašim osobným údajom. Tieto informácie používame na sledovanie toho, ako používate webovú stránku, na zostavovanie správ o aktivite webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej stránky a používania internetu. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies. Vždy môžete odmietnuť používanie cookies výberom príslušných nastavení vo vašom internetovom prehliadači, ale chceli by sme upozorniť, že v takom prípade nemusíte byť schopní plne využiť všetky funkcie našej webovej stránky.

Zmeny

Táto zásada ochrany osobných údajov je prispôsobená používaniu a funkcionalitám na tejto webovej stránke. Ak dôjde k úpravám a/alebo zmenám na tejto webovej stránke, môže to viesť k úpravám tejto zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť Thermalux môže byť tiež povinná prispôsobiť túto zásadu ochrany osobných údajov novým legislatívnym opatreniam a/alebo odporúčaniam Úradu pre ochranu osobných údajov alebo Európskej únie pre ochranu osobných údajov. Preto je odporúčané pravidelne konzultovať túto zásadu ochrany osobných údajov.

Použiteľné právo a príslušné súdy

Táto zásada ochrany osobných údajov podlieha výlučne uplatneniu belgického práva. V prípade sporu o platnosť, uplatnenie, výklad alebo vykonateľnosť tejto zásady ochrany osobných údajov majú výlučnú právomoc na vybavenie takýchto sporov iba súdy súdneho okresu Antverpy, oddelenie Turnhout.

Predtým, než by došlo k právnym krokom, sa používateľ a Thermalux výslovne dohodnú na vzájomnom zámere najprv sa pokúsiť o dohodné riešenie sporu kontaktovaním sa navzájom priamo.

Menu